simple website builder

DIMENSIONA

Projecte Construïm


Quaderns per treballar i avaluar segons les dimensions i els àmbits a l’ESO

Per què Dimensiona?

Els nous quaderns Dimensiona del projecte Construïm donen resposta al treball segons les dimensions i els àmbits a l'ESO.

Per donar resposta al currículum

Amb els documents d'Identificació i desplegament de les competències bàsiques del Departament d'Educadió, el currículum ha deixat de ser un simple contenidor de continguts disciplinaris per a ser un instrument dinàmic de gestió dels aprenentatges dels estudiants.

Per treballar i avaluar les competències des dels àmbits i les dimensions

Els quaderns Dimensiona et permeten treballar les competències bàsiques pròpies de cada àmbit, agrupades en les dimensions, i avaluar-ne el grau d'assoliment tal com s'indica en l'ordre d'avaluació del 2018 a l'ESO.

Per als professors

Els professors podran valorar el grau d’assoliment de les competències segons les dimensions i els àmbits mitjançant la identificació de les dimensions en totes les activitats dels quaderns, i a través de recursos didàctics i instruments d'avaluació.

Per als alumnes

Dimensiona ajuda els alumnes a practicar i comprendre els continguts curriculars, conèixer les competències per les quals se’ls avaluarà, a ser conscients de l’aprenentatge, i capaços de transferir els coneixements a contextos reals.

Les dimensions activitat a activitat

Al costat de cada activitat de la nova sèrie de quaderns Dimensiona del projecte Construïm s'identifiquen:

  • Les dimensions.
  • Les competències bàsiques de cada dimensió.

Àmbit lingüístic

Dimensions i competències de l'àmbit lingüístic (català i castellà)

Àmbit matemàtic

Dimensions i competències de l'àmbit matemàtic (matemàtiques)

Els àmbits

Coneix la nostra proposta per a cada àmbit!

Cobertes dels quaderns de 1r a 4t d'ESO de l'àmbit lingüístic de llengua catalana i literatura

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Cubiertas de los cuadernos de 1º a 4º de ESO del ámbito lingüístico de lengua castellana y literatura

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Cobertes dels quaderns de 1r a 4t d'ESO de l'àmbit matemàtic

ÀMBIT MATEMÀTIC

Recursos per al professor

El professor disposa d’una llicència per accedir a tots els recursos del quadern: 

Recursos per projectar

A través de l’entorn SM Educamos el professor accedeix a un visor del quadern que pot projectar a l’aula.
Visor del quadern sense solucions i amb solucionari: permet mostrar les solucions de cada activitat.
Àudios: enllaços de les audiolectures dels quaderns de l’àmbit lingüístic, disponibles per descarregar-se.

Recursos per ampliar i atendre la diversitat

• Les lectures i textos literaris dels llibres de l’àmbit lingüístic del projecte Construïm i les activitats finals dels llibres de matemàtiques.
• Selecció d’activitats del repositori ARC (Aplicació de Recursos al Currículum) del Departament d’Educació, classificades segons les competències.

Programació

Excel general per a cada matèria i curs en què s’indica la relació dels continguts amb:
• Els continguts curriculars
• Les dimensions
• Els continguts clau associats
• Les competències bàsiques d’àmbit
• Els criteris d’avaluació
• Els nivells d’assoliment de les competències

Recursos per a l’avaluació

Excel d’avaluació segons les dimensions i àmbits.
• Cada document Excel té un full per a cada unitat i un de trimestral.
• Permet avaluar les activitats de les unitats i obtenir-ne una nota mitjana.
• Es poden afegir els resultats de les avaluacions de les unitats.
Ponderacions personalitzables.
• Les dimensions s’identifiquen amb els mateixos colors que en els quaderns.

Dimensiona i Construïm

La suma flexible

Els quaderns Dimensiona cobreixen el currículum dels àmbits matemàtic i lingüístic (llengua catalana i literatura, lengua castellana y literatura).A més a més, els quaderns Dimensiona segueixen la mateixa estructura d’unitats que els llibres del projecte Construïm. D’aquesta manera proporcionen un suport al treball digital, tant a l’alumne com al professor, des del format paper fungible.

Cobertes dels quaderns en versió paper i versió digital a l'entorn

La identificació del treball de les
competències i els recursos d'avaluació per dimensions t’ajuda a complementar els teus materials de l’àrea i respondre amb rigor el currículum.

En combinació amb els llibres digitals del projecte Construïm tindràs accés al ventall de continguts i funcions de l’entorn del projecte i podràs:
- Fer grups
- Utilitzar continguts com vídeos, jocs i activitats de llengua i ortografia, de càlcul i geogebra, autoavaluacions interactives, etc.
- Personalitzar l’entorn amb els teus continguts digitals.
- Crear i assignar tasques individuals i col·lectives.
- Organitzar treballs de col·laboració en línia: fòrums de debat i galeries d’imatges.

Continguts webpack Quaderns Dimensiona d'ESO

Webpack

Descarrega i consulta el catàleg, una unitat de mostra dels quaderns de l'alumne o una mostra dels solucionaris del professor. O bé demana una llicència demo. Tot des del Webpack, una plataforma a la qual s'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu!